Varastotarkastukset

ja

kuormalavahyllytarkastukset

Työturvallisuuslaissa säädetään työpaikan turvallisuuden
säännöllisestä tarkkailusta sekä havaittujen vaaratekijöi-
den poistamisesta osana työsuojelua.
Euroopan unioni on laatinut varastojen turvallisuuden pa-
rantamiseen ohjeita ja säännöksiä työsuojelun kannalta.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mm varastohyllyjen
kuntoa ja oikeaa käyttöä on tarkkailtava sekä omavalvon-
nalla että määräajoin tehtävillä perusteellisemmilla tarkas-
tuksilla.
Kuormalavahyllytarkastukset ovat yksi tärkeä osa-alue
matkalla kohti turvallisempaa työympäristöä. Yleisimmin
hyllyihin tulevat vauriot aiheutetaan törmäämällä trukilla tai
väärällä kuormituksella. Usein vaurioille ei tehdä mitään ja
tämä aiheuttaa uhkatekijän työturvallisuudelle.
Suoritamme kuormalavahyllyjen tarkastuksia ammattitaidolla.
Tarkastajamme laatii raportin, josta ilmenee hyllyjen mahdolli-
set vauriot sekä niiden edellyttämät toimenpiteet. Määräaikais-
tarkastus suositellaan tehtäväksi vähintään kerran vuodessa
varaston kiertonopeudesta riippuen. Varastotarkastus suori-
tetaan niin, että pääpaino kohdistuu varastohyllyihin, mutta
samalla kiinnitetään huomiota myös muihin varastoturvalli-
suuteen vaikuttaviin tekijöihin, joista tehdään myös merkintä
raporttiin.
Hoida työturvallisuus kuntoon tältäkin osin ja
varaa aika tarkastusta varten:
 
Corredor Oy
Corredor Oy